Algemene voorwaarden

A. Algemene voorwaarden iCreator
De opdrachtgever dient iCreator terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in
opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig
aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door iCreator geleden schade.
1. RECHTEN EN PLICHTEN
iCreator onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of bestanden van Opdrachtgevers
en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij iCreator hiertoe krachtens de wet of rechterlijke
uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen,
in strijd met artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
2. RECLAMATIE
De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven
gebreken aan de geleverde producten te melden aan iCreator , waarna iCreator deze gebreken zal
trachten te verhelpen. Wanneer aan iCreator binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld
worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder
“gebreken”.
Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
iCreator behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te
vullen.
Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
4. GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT
4.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden
verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden hosting volledig van kracht blijven.
iCreator en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
4.2. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. PRIVACY POLICY
iCreator.nl respecteert de privacy van al haar gebruikers en klanten en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens
uitsluitend gebruiken met uw toestemming. iCreator.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de realisatie
van uw project.
UW GEGEVENS WORDEN NIET VERKOCHT
iCreator.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de realisatie van uw project. De werknemers bij
iCreator.nl en de door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren.
COOKIES OP ICREATOR.NL
De website van iCreator.nl maakt gebruik van cookies, cookies zijn stukjes informatie die door uw
browser worden opgeslagen op uw computer. iCreator.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een
volgend bezoek. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat de website sneller geladen kan worden als u
een volgend bezoek brengt aan iCreator.nl. Ook kunnen we door de cookies onze website verbeteren
en aanpassen op de wensen van de bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het
surfen geen cookies ontvangt.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wij waarderen het vertrouwen dat u in iCreator.nl stelt en wij zullen uiterst zorgvuldig met uw
gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden
behandeld. iCreator.nl stelt veiligheid voorop en vinden dit ook erg belangrijk, wij behandelen uw
gegevens dan ook strikt vertrouwelijk.
Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van iCreator. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op alle leveringen door iCreator , tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke
overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst verklaart u op de hoogte te zijn van deze
leveringsvoorwaarden.
B. Leveringsvoorwaarden iCreator
1. DEFINITIES
Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende
digitale afbeeldingen, scripts en databases.
Onderhoud van een website: het door iCreator inpassen van nieuwe door de opdrachtgever
aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande
website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten,
afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie iCreator een overeenkomst sluit tot het
leveren van diensten.
2. TOEPASSELIJKHEID
Door ondertekening van een overeenkomst met iCreator verklaart de opdrachtgever dat hij kennis
heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van iCreator en dat hij met deze
leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een
overeenkomst tussen de opdrachtgever en iCreator opgenomen wordt.
3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE
Alle offertes en prijsopgaven door iCreator zijn geheel vrijblijvend.
Offertes en prijsopgave door iCreator blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt
vermeld door iCreator.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en iCreator zijn
pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde
overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht iCreator niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
iCreator zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft iCreator het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan iCreator aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
iCreator zijn verstrekt, heeft iCreator het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
iCreator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat iCreator is uit gegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan iCreator de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door iCreator of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart iCreator voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
5. DUUR EN BEËINDIGING
Het ontwerpen van een nieuwe website door iCreator voor de opdrachtgever wordt beschouwd als
een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of
schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.
Bij een ontwerp komt automatisch een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot de bestaande
website tussen iCreator en de opdrachtgever. Kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder
jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van 2 maanden.
iCreator kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever
zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met iCreator gesloten overeenkomsten inclusief
de bijhorende leveringsvoorwaarden.
iCreator heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is
verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over
zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
6. LEVERING EN LEVERTIJD
iCreator gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig
mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de
opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt iCreator eerst een basisontwerp en legt dit ter
goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatst genoemde controleert dit ontwerp en geeft
commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan iCreator Wanneer de
opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat iCreator ervan
uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de
opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties
gaat iCreator over tot het voltooien van de volledige website.
Mocht iCreator onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn
verplichtingen te voldoen, kan iCreator alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij
iCreator een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te
komen.
Door iCreator gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail,usbstick of
cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt.
7. OVERMACHT
iCreator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer iCreator als gevolg van overmacht niet
aan zijn verplichtingen kan voldoen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal iCreator alsnog aan alle verplichtingen
trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling
overleg tussen de opdrachtgever en iCreator geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal
de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde
prestaties door iCreator tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
8. PRIJZEN
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
Wijzigingen in de tarieven worden door iCreator minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt
aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het
moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
Het Content Management Systeem dat iCreator zijn klanten aanbiedt is op zich gratis, en is dus gratis
verkrijgbaar op aanvraag. Het koppelen van het Content Management Systeem aan de website vergt
een aanzienlijk aantal werkuren en enige kennis ervan. Daarom rekent iCreator een
implementatiekost aan wanneer zij dit Content Management Systeem voor u implementeren. De
implementatiekosten worden automatisch verrekend wanneer er maatwerk nodig is dat in het
Content Management Systeem gevestigd is.
9. BETALING
9.1 De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand
komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van aanvang van de
Overeenkomst tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst.
9.2 De ter zake van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere
uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de verdere kosten
die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
9.3 De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is
aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient doorgaans per jaar vooraf te worden
voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd.
9.4 iCreator stuurt de Opdrachtgever een factuur voor de vergoedingen die samenhangen met de
Overeenkomst. De Opdrachtgever is verplicht uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te
betalen. Bij niet-nakoming behoudt ICreator zich het recht voor de prestatie van zijn kant (tijdelijk)
op te schorten.
9.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 9.4 betaalt, ontvangt de
Opdrachtgever een herinnering. Daarbij wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij nietnakoming
binnen deze tweede termijn is de Opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen zonder
nadere ingebrekestelling, in verzuim. Alsdan zal hij of zij vertragingsrente verschuldigd zijn over het
openstaande factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en
buiten rechte voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De vertragingsrente, welke gelijk is aan
de wettelijke rente, zal verschuldigd zijn vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot
aan het moment van incassering.
9.6 Indien de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan
hij of zij de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan ICreator elektronisch kenbaar maken
via het volgende E-mail adres: mailto:info@icreator.nl. Na ontvangst van het bezwaar zal ICreator
een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het indienen van bezwaar laat de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking.
9.7 Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, zal ICreator het teveel geïncasseerde
bedrag op eerste verzoek van de Opdrachtgever onverwijld retourneren. Eén en ander zal worden
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan de dag waarop bedoeld
bedrag zal worden geretourneerd.
10. COPYRIGHT
Al het door iCreator vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van iCreator
niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is,
tenzij anders vermeldt door iCreator
De eigendom van door iCreator verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij
iCreator , tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan
iCreator hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is
iCreator gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te
brengen.
iCreator behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
11. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover iCreator bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties
van derden, waarop iCreator weinig of geen invloed kan uitoefenen kan iCreator op geen enkele
manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met
iCreator of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de
relatie met iCreator
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is iCreator slechts
aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid
van iCreator voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van
indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt,
door derden afgeluisterd kan worden. iCreator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in
welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als
deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan
over op de hunne.
iCreator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever
aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. iCreator wordt niet geacht deze te beperken of erop
toe te zien, noch kan iCreator aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie.
Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.
C. Onderhoudsvoorwaarden iCreator
1. TOEPASSINGSGEBIED
Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto’s, afbeeldingen en geluids- en
videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur,
het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet
verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.
2. RECLAMATIE
De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid
duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan iCreator , waarna
iCreator deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan iCreator binnen de genoemde termijn geen
gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever
verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet
verstaan onder “gebreken”.
Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.
3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
iCreator behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de
onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
4. BETALING
Zie artikel 9. van de leveringsvoorwaarden
5. CONTINUÏTEIT
Na de afloop van het onderhoudscontract zal iCreator automatisch een nieuw onderhoudscontract
opstellen, met eventuele prijswijzigingen.
Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het
onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige
onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig
worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.
Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere
website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van
het totstandkomen van de overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 20-04-2017.
iCreator – KvK: 52679411